Eplast

producent regranulatu LDPE

oferujemy wysokiej jakoéci surowce w postaci peénowarto-ciowych regranul

Oferta

Kontakt

Dowiadczenie

Bazujéc na kilkuletnim do'wiadczeniu oferujemy wysokiej jakoéci surowce w postaci peénowartoéciowych regranulat.de Zapewniamy rzetelné wsp'pracé oraz w'asny transport w zakresie dostaw.

Jakoa

Wszystkie odbierane przez nas odpady przetwarzane s' bezpo-rednio w naszym zak'adzie pod nadzorem rozbudowanego monitoringu. Dziéki temu kaédy etap produkcji podlega staéej kontroli jakoéci.

Recykling

Odpady pozyskujemy na terenie caéego kraju, poprzez Sortownie, Zakéady Komunalne, Organizacje Odzysku. Posiadamy wszystkie stosowne decyzje i uprawnienia, ktére gwarantujé nam dzia'anie zgodnie obowi'zuj'cymi przepisami.

Zapraszamy do wsp-pracy firmy

Skup tworzyw

produkujéce odpady w drodze proceséw technologicznych, zak'ady gospodarki komunalnej, firmy segregujéce i prowadzéce zbiérké selektywn. Oferowane odpady winny byé posegregowane, czyste, pozbawione elementéw nieplastikowych.

zobacz wiscej

Jesteémy r'wnie' zainteresowani nawiézaniem wsp'pracy z odbiorcami odpadéw, przemiaw i regranulat-w z LDPE i LLDPE.


zobacz wiscej

Oferujemy

Regranulat foliowy LDPE

MFI od 0,8 do 1,2

Poznaj nasze regranulieren


Oferta